ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ - 2016-2017 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ - జనరల్ స్టడీస్

  • ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ ప్రకటన 2016 లో వెలువడింది (No. 29/2016)
  • స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ జరిగిన తేదీ: 23-04-2017. ఫలితాల విడుదల: 13-05-2017.
  • ప్రధాన పరీక్ష జరిగిన తేదీ: 6th and 7th August 2017 in two shifts. ఫలితాల విడుదల: 27-12-2017.

Test Booklet Series A
Time Allowed 2 Hours 30 Minutes
Maximum Marks 150
Total Questions 150
Marks Per Question 1

Go to top.